Nhảy đến nội dung

Biểu Mẫu

qUỸ MỞ DFVN
Investor Guide
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH LAN TỎA iTRUST_NHẬN THƯỞNG LIỀN TAY 2024 ĐỢT 3 02/07/2024 Download
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH LAN TỎA iTRUST_NHẬN THƯỞNG LIỀN TAY 2024 ĐỢT 2 01/04/2024 Download
THƯ NGỎ: Về việc: Định kỳ cập nhật thông tin cá nhân và tình trạng FATCA của Nhà đầu tư 29/03/2024 Download
HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ TRUY CẬP HỆ THỐNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ V-VOTE 26/03/2024 Download
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH LAN TỎA iTRUST_NHẬN THƯỞNG LIỀN TAY 2024 29/12/2023 Download
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH LAN TỎA iTRUST_NHẬN THƯỞNG LIỀN TAY 2023 17/10/2023 Download
DFVN-Chính sách bảo mật 21/06/2023 Download
Quy_che_xu_ly 26/04/2023 Download
Gioi_thieu_hieu_qua_quy_mo 25/04/2023 Download
Cam_ket_nha_dau_tu 10/04/2023 Download
Hướng dẫn sử dụng iTRUST 18/07/2022 Download
Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng iTRUST 18/07/2022 Download
Form
Giấy đăng ký Mở tài khoản giao dịch (dùng cho Nhà đầu tư cá nhân) 17/03/2021 Download
Giấy đăng ký Mở tài khoản giao dịch (dùng cho Nhà đầu tư tổ chức) 17/03/2021 Download
Phiếu lệnh Mua chứng chỉ Quỹ 04/10/2019 Download
Phiếu lệnh Bán chứng chỉ Quỹ 04/10/2019 Download
Phiếu Huỷ lệnh 04/10/2019 Download
Phiếu thay đổi chi tiết đăng ký Nhà đầu tư 04/10/2019 Download
Phiếu lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ 04/10/2019 Download
Phiếu lệnh chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ 04/10/2019 Download
Fund Docs
Dieu le Quy DFVN-CAF sua doi bo sung lan 3 15/05/2024
Bản Cáo Bạch sửa đổi bổ sung lần 7 DFVN FIX 20/02/2024 Download
Bản Cáo Bạch sửa đổi bổ sung lần 9 20/02/2024 Download
Bản cáo bạch cập nhật có hiệu lực từ ngày 07/02/2023 DFVN-CAF 07/02/2023 Download
Biểu phí giao dịch Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF có hiệu lực từ ngày 04/07/2019 04/10/2019 Download
Biểu phí Giao dịch Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF ngày 24/01/2019 04/10/2019 Download
Điều lệ Quỹ Tháng 04/2022 - DCAF 25/04/2022 Download
Điều lệ Quỹ Tháng 04/2022 - DFIX 25/04/2022 Download
Bản cáo bạch cập nhât ngày 07/02/2023 DFVN-FIX 07/02/2023 Download