Nhảy đến nội dung
  • Quan-san
 

Ông Trần Đình Quân

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

 

  • Thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Việt Nam
 

Ông Seigo Fujimaru

Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám Đốc Phụ Trách Tổng Hợp Dai-ichi Life Việt Nam

 

  • Danh-san
 

Ông Trần Châu Danh

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

 

  • Đặng Hồng Hải

        Ông Đặng Hồng Hải

 

        Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc các Kênh phân phối Dai-ichi Life Việt Nam
        Thành viên Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam