Nhảy đến nội dung
  • General Director cum Managing Investment  Director
 

Ông Trần Châu Danh

Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư

 

  • Investment Director
 

Ông Đặng Nguyễn Trường Tài

Giám đốc Đầu tư

 

  • Investment Assistant Director
 

Bà Trần Thị Thu Hà

Phó Giám đốc Đầu tư Trái phiếu