Nhảy đến nội dung

Hiệu quả hoạt động

Lợi suất đầu tư (%)

NAV/CCQ (VNĐ) 2015 (Từ 21/01/2015) 2016 2017 (Đến 25/12/2017)
DFVN-EMF 14.407 -4,20% 11,42% 44,07%
VN-Index 958,31 1,74% 14,82% 68,38%
EMF-Image chart

Ghi chú: Kể từ ngày thành lập 21/01/2015 đến ngày 25/12/2017 với mức lợi suất đầu tư lũy kế là 44,07%.