Nhảy đến nội dung

Hiệu quả hoạt động

Lợi suất đầu tư (%)

Tại ngày 31/05/2021 NAV/CCQ (VNĐ) 1 tháng 3 tháng 6 tháng YTD 2021 Từ lúc giải ngân (10/01/2019)
DFVN-CAF 15.396,88 9,40% 15,48% 34,79% 21,93% 53,97%
VN-Index 1.328,05 (*) 7,15% 17,30% 33,92% 20,31% 47,84%
VN100 1.369,07 (*) 10,31% 22,41% 44,91% 32,88% 66,39%
So với VN-Index - 2,25% -1,81% 0,87% 1,62% 6,13%
So với VN100 - -0,91% -6,92% -10,13% -10,95% -12,42%

(*) Chỉ số VN-Index và VN100

Home ILPS Graph Data
Tại ngày:
NAV/CCQ (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (%)


Từ
Đến

Giá trị tài sản ròng (NAV)/CCQ

Danh mục đầu tư

Phân bố tài sản theo ngành

10 cổ phiếu tiêu biểu