Nhảy đến nội dung

Tài Liệu Quỹ

Tài Liệu Quỹ
Bản Cáo bạch sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 hiệu lực từ 19/07/2022 19/07/2022 Tải Xuống
Bản Cáo bạch tóm tắt sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 hiệu lực từ 19/07/2022 19/07/2022 Tải Xuống
Bản Cáo bạch tóm tắt sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 hiệu lực từ 27/07/2021 27/07/2021 Tải Xuống
Bản Cáo bạch sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 hiệu lực từ 27/07/2021 27/07/2021 Tải Xuống
Điều lệ DFVN-CAF sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 23/04/2021 Tải Xuống
Bản Cáo bạch sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 hiệu lực từ 12/05/2021 12/05/2021 Tải Xuống
Bản Cáo bạch tóm tắt sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 hiệu lực từ 12/05/2021 12/05/2021 Tải Xuống
Bản cáo bạch cập nhật tóm tắt có hiệu lực từ ngày 24/03/2020 24/03/2020 Tải Xuống
Bản cáo bạch cập nhật có hiệu lực từ ngày 24/03/2020 24/03/2020 Tải Xuống
Biểu phí giao dịch Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF có hiệu lực từ ngày 04/07/2019 04/07/2019 Tải Xuống