Nhảy đến nội dung
DFVN FIXED INCOME FUND

Fund Documents

Fund Documents
Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 2, ngày 25/04/2022 25/04/2022 Download
Bản Cáo bạch DFVN-FIX sửa đổi lần thứ 5 hiệu lực từ 07/02/2023 07/02/2023 Download
Bản Cáo bạch tóm tắt DFVN-FIX sửa đổi lần 5, hiệu lực từ 07/02/2023 07/02/2023 Download
Bản Cáo bạch tóm tắt DFVN-FIX sửa đổi lần 4, hiệu lực từ 02/11/2022 02/11/2022 Download
Bản Cáo bạch DFVN-FIX sửa đổi lần thứ 4 hiệu lực từ 02/11/2022 02/11/2022 Download
Bản Cáo bạch tóm tắt của Quỹ DFVN-FIX sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 19/07/2022 Download
Bản Cáo bạch Quỹ DFVN-FIX sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 19/07/2022 Download
Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 23/04/2021 Download
Bản Cáo bạch sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 hiệu lực từ 27/07/2021 28/07/2021 Download
Bản Cáo bạch tóm tắt sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 hiệu lực từ 27/07/2021 28/07/2021 Download